ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) :
*กิตติชัย   แสงชัยศรี
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) :
*GITTICHAI    SANGCHAISREE
เลขประจำตัวประชาชน :
*5734567012349
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
วันเกิด
อายุ *ปี
ส่วนสูง *ซม.
น้ำหนัก *กก.
หมายเหตุ *ปีเกิดถ้าไม่เจอ ให้บัณฑิตพิมพ์ใน List box ได้เลย ตัวอย่าง : 2504
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ชื่อเล่น
กรุ๊ปเลือด
E-mail address *wit@hotmail.com

::ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน::
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์

::ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทันที::
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
ประวัติครอบครัว
::ข้อมูลบิดา::
บิดาชื่อ
ปัจจุบันบิดา ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ *หมายเหตุ กรณีเสียชีวิตให้ใส่ข้อมูลทุกช่องถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

::ข้อมูลมารดา::
มารดาชื่อ
ปัจจุบันมารดา ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ *หมายเหตุ กรณีเสียชีวิตให้ใส่ข้อมูลทุกช่องถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

::ข้อมูลพี่น้อง::
พี่น้องร่วมบิดา/มารดา เป็นชาย *คน
เป็นหญิง *คน

::สถานภาพการสมรส::
สถานภาพการสมรส โสด สมรส
(*กรณีสมรส จดทะเบียนสมรส ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส*กรณีโสดไม่ต้องเลือก)
(*สถานะการจดทะเบียน อย่าร้างตามกฏหมาย แยกกันอยู่แต่ไม่ได้อย่า*กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ต้องเลือก)

::ข้อมูลคู่สมรส::
ชื่อคู่สมรส *ใส่คำนำหน้า
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
จำนวนบุตร *คน
กำลังศึกษา *คน
*หมายเหตุ กรณีคู่สมรสไม่ได้ประกอบอาชีพให้ใส่เครื่องหมาย - ทุกช่องห้ามเว้นไว้
ประวัติการศึกษา
ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจบการศึกษาในระดับ
ชื่อวุฒิ
คณะ
สาขาวิชา
หลักสูตร *ปี
รหัสนักศึกษา
หมู่เรียน
เข้ารับการศึกษาเมื่อปีการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา
เกรดเฉลี่ยที่ได้
::การศึกษาระดับ มัธยมปลาย/ปวช./ปวส.::
ชื่อวุฒิ
แผนก/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่เข้า
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จ
เกรดเฉลี่ย
เกียรตินิยม

::ปริญญาตรี::
ชื่อวุฒิ
แผนก/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่เข้า
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จ
เกรดเฉลี่ย
เกียรตินิยม

::ปริญญาโท::
ชื่อวุฒิ
แผนก/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่เข้า
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จ
เกรดเฉลี่ย
เกียรตินิยม

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือน
ปี

ในขณะที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เคยทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*หมายเหตุ ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - ทุกช่องห้ามเว้นไว้
ความสามารถพิเศษ
1.ภาษาต่างประเทศ
*ระดับความสามารถ พอใช้ ดี ดีมาก
2.ภาษาอื่น ๆ *ให้ระบุภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีความสามารถอย่างน้อย 1 ภาษา
ประวัติการทำงาน
*ปัจจุบันทำงาน ปัจจุบันทำงาน ตกงาน/ว่างงานไม่ได้ประกอบอาชีพ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
เลขที่
หมู่
ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail address
ตำแหน่ง
เงินเดือน *บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มข้อมูลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนี้เป็นความจริงทุกประการ หากทางมหาวิทยาลัยต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของข้าพเจ้าสามารถติดต่อสอบถามได้จากบุคคลที่ติดต่อได้ทันที ดังนี้
ชื่อ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น ของข้าพเจ้า
อยู่ที่/สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์