Loading...

พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

เป็น พรบ.พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารปีพุทธศักราช 2503 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบนักศึกษาวิชาทหารว่าด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารปี 2554

ระเบียบนักศึกษาวิชาทหารว่าด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารปี 2554 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกฯปี 2563

ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกฯปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหารปี 2562

ระเบียบสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหารปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2560

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ไปอ่านได้โดย

Click to be reads