ผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่น
::รายชื่อผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่น::

1. คุณพงษ์ศักดิ์ แป้นละม่อน เป็นผู้ตัดสินจาก เวที MAX มวยไทย

2. คุณศรีนิล มีเพชร เป็นผู้ตัดสินจาก เวที ศึกอัศวินดำ

3. คุณชุมพล อินต๊ะยศ เป็นผู้ตัดสินจาก เวที ราชดำเนิน

4. คุณสุพจน์ ดิเรก เป็นผู้ตัดสินจาก เวที ศึกนวมทองคำ

5. คุณณรงค์ ตันบุญมี เป็นผู้ตัดสินจาก เวที ศึกเจ้ามวยไทย