สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยใช้ในการเปิด-ปิด งานกีฬา พจนก.ครั้งที่ 39 และแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย
2. ฟุตบอลหญิง
3. กีฑาประเภทลู่ - ลาน ชาย
4. กีฑาประเภทลู่ - ลาน หญิง

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับที่ ประเภทกีฬา สถานที่แข่งขัน เวลาแข่งขัน
1 ฟุตบอลชาย สนามฟุตบอล 08.30 - 10.30 น.
2 วิ่ง 1 เมตร สนามฟุตบอล 09.30 - 10.30 น.