อาคารที่พักนักกีฬา

  • อาคารที่พักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    เป็นอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    ###