อาคารที่พักนักกีฬา

อาคารที่พักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคาร A3 เป็นอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร A6 เป็นอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ
###