อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)

อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมแข่งขัน)


ใช้แข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. กีฬาบาสเกตบอลชาย
2. กีฬาบาสเกตบอลหญิง