อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมฝึกซ้อม)

อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมฝึกซ้อม)


ใช้แข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. กีฬาเทเบิลเทนนิสทีม บุคคล และเดี่ยวชาย
2. กีฬาเทเบิลเทนนิสทีม บุคคล และเดี่ยวหญิง