อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมตะกร้อ)

อาคารพลศึกษาใหม่ (ยิมตะกร้อ)


ใช้แข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. กีฬาเซปักตะกร้อตะกร้อทีมชุด คู่ และเดี่ยวชาย
2. กีฬาเซปักตะกร้อคู่ และเดี่ยวหญิง
3. กีฬาตะกร้อลวดห่วงทีมชาย 4. กีฬาตะกร้อลวดห่วงทีมหญิง