เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นทำเรื่องขอผ่อนผันฯทหาร

หลักฐานขอผ่อนผันฯ ทหาร(เอกสารที่ต้องนำมายื่น)

1. แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร(บันทึกข้อมูลได้ที่ http://dept.npru.ac.th/std ในระบบงานทหาร กองพัฒนานักศึกษา)โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) หน้า – หลัง จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หน้า - หลัง จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

8. สำเนาหนังสือรับรองการตรวจเลือกฯ (สด.43) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

9. ซองสีน้ำตาล ขนาด A 4 จำนวน 1 ซอง

10.ค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จำนวน 20 บาท


อย่าลืม!!! เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำมายื่นด้วย


  • โปรดเตรียมเอกสารตามที่แจ้งให้ครบถ้วน

    *มิฉะนั้นจะต้องเสียเวลากลับไปเตรียมมายื่นใหม่