ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2560

ขั้นตอนการนำเอกสารมายื่น

 • 1. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามขั้นตอนที่ 3 ให้เรียบร้อย ตรวจสอบให้ถูกต้อง

  2. นำเอกสารที่ได้เตรียมในขั้นตอนที่ 3 มายื่นที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารกิจการนักสึกษา

  โดยสามารถยื่นได้ใน 2 ช่วงเวลา คือ

  ช่วงที่ 1 วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2560
  และช่วงที่ 2 วันที่ 8 - 26 มกราคม 2561
  *ห้ามมายื่นหลังกำหนด มิฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถทำเรื่องให้โดยเด็ด เพราะส่วนกลางปิดรับ