ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล

  • โทร 3386

    พี่วรรณ / หรือ พี่สา

ข้อปฏิบัติในการยื่นทำเรื่อง


1.ให้ดูนักศึกษาดูประกาศกำหนดการรับเรื่องให้ดี ขั้นตอนที่ 1
2.ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ห้ามผิด "โดยเฉพาะเลข สด.9"ขั้นตอนที่ 2
3.ให้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน ก่อนมายื่นทำเรื่องขั้นตอนที่ 3
4.ให้นักศึกษาปริ๊นแบบคำร้องฯในระบบ พร้อมนำเอกสารหลักฐานมายื่นภายในวันที่ 31 มกราคม 2561ขั้นตอนที่ 4

***หมายเหตุ***
- กรุณามาส่งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯทหาร และต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการโดยทันที


กลับหน้าแรก