ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ( รด. ) ปี 2560

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัคร

 • เอกสาร / หลักฐาน ที่ต้องเตรียมมา

  1. หนังสือรับรองการฝึก (นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560)

  ซึ่งออกโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึก นศท.มทบ./หน่วยฝึก นศท.จทบ.(ขอได้จากจังหวัดทหารบก, หรือมณฑลทหารบก) ที่เป็นหน่วยฝึกเดิม

  2. สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560)

  4. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. 1 รูป (ชุด นศท.)

  พี่ครับ พี่ครับ...

  คือว่า ถ้าผมเอกสารหลักฐานไม่ครบล่ะครับ จะสมัครได้มั้ยครับ

  คำตอบครับ

  เอกสารหลักฐานต้องครบครับ จะยกเว้นได้เฉพาะบางกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นนะครับ

ข้อปฏิบัติในการสมัคร


ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนสมัครต้องปฏิบัติตามนี้
1.ให้ดูนักศึกษาดูประกาศรับสมัครให้ดี คลิ๊ก
2.ให้เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนคลิ๊ก
3.ให้มาสมัครตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้นคลิ๊ก
4.นักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรองกรุงเทพฯ คลิ๊ก

***หมายเหตุ***
- นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นโรคต้องห้ามหรือไม่
คลิ๊ก "โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร"
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและรายงานตัวเพื่อดูขั้นตอนวิธีการต่างๆได้
คลิ๊ก "คู่มือการสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
(ส่วนกลาง)"


กลับหน้าแรก