ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS NPRU. เป็นศูนย์ให้บริการนักศึกษาพิการหรือ DSS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเรื่องต่างๆ หรือสวัสดิการให้กับนักศึกษาพิการ
เช่น การให้คำปรึกษาต่างๆ หรือ ดูแลด้านทุนการศึกษา เป็นต้น
 • Post
  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมแนะแนวการมีงานทำแก่นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมแนะแนวการมีงานทำแก่นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อ ประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการทางด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านคุณธรรมจริยธรรม
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคนพิการในการเข้าทำงานในสถานประกอบการและ การประกอบอาชีพอิสระ และเสริมสร้างทัศนคติของนักศึกษาพิการในการเรียน การทำงาน และการปรับตัวร่วมกับนักศึกษาปกติได้เป็นอย่างดี
 • Post
  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาและการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาและการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560
  บุคลากรมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษา DSS ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาพิการ DSS อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ DSS ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
 • Post
  รายงานผลโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาและการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 การไปศึกษาดููงานในครั้งนี้บุคลากรได้นำนักศึกษาพิการ DSS ไปศึกษาดูงานที่ 2 ที่ คือ
  1. “ฟาร์มดี” ฟาร์มไส้เดือนของคนพิการอาชีพอิสระ จังหวัดนครปฐม
  2. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ Disability Support Services (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและนักศึกษาพิการ DSS ของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความรู้, ประสบการณ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างแน่นอน
 • ตัวแทนนักศึกษาพิการ นายสุรวงค์ อ้นคง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
  ซอฟแวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายนักศึกษาพิการและได้รับโอกาสบันทึกเทปทางช่อง Thai PBS เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและตอบทุกประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับคนพิการ จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการระดับประเทศ "ก้าวสู่ฝันเก้าชีวิต" ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • Post
  จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา DSS เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการเรียนร่วม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการและจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 • Post
  โครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการระดับประเทศครั้งที่ 2 โครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการระดับประเทศ "ก้าวสู่ฝันเก้าชีวิต" ครั้งที่ 2 โดยได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยนำทีมโดยนางดวงนุช พิลาบุตร ได้พานักศึกษาพิการจำนวนหนึ่งไปเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นที่น่ายินดีมาก คือ นายสุรวงค์ อ้นคง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายนักศึกษาพิการและได้รับโอกาสบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ
 • Post
  Lorem ipsum dolor Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra.
  Read more →
 • Post
  Lorem ipsum dolor Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra.
  Read more →
 • Post
  Lorem ipsum dolor Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra.
  Read more →
ประวัติศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการเรียนร่วม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการและจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS) ได้ทำการจัดตั้งศูนย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นำโดยอาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายอเนก ลลิตวสุภิญโญ รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางดวงนุช พิลาบุตร เป็นเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาพิการ เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนักศึกษาพิการเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS ขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา การดูแลเรื่องทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสนับนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Tweets