ระบบบันทึกแบบคำร้องขอผ่อนผันฯทหาร

Register ข้อมูลแบบคำร้องขอผ่อนผันฯทหารปี 2560
dete


ข้อมูลนักศึกษา (ตนเอง)

รหัสนักศึกษา
ชื่อ
*กิตติชัย
นามสกุล
*แสงเพลิง
วันเดือนปีเกิด
*15/12/2535
หมู่เรียน
สาขาวิชา
เบอร์โทรที่ติดต่อได้
*0811234569


:ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา:

ชื่อ-สกุลอาจารย์
เบอร์โทรอาจารย์
*0811234569


:ข้อมูลใบสำคัญ สด.9:

ตัวอย่างใบ สด.9
>>>คลี๊กที่ภาพเพื่อขยาย

เลขที่ ใบสำคัญ สด.9
*เลข สด.9
ปี พ.ศ.
*2560


ข้อมูลบิดา-มารดา

ชื่อ-สกุลบิดา
เบอร์โทรบิดา
*0811234569
ชื่อ-สกุลมารดา
เบอร์โทรมารดา
*0811234569


:ที่อยู่ตามภูมิลำเนาทหาร:

(ให้ดูตามใบ สด.9)

เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด


:ที่อยู่ปัจจุบัน:

(ให้ดูตามทะเบียนบ้าน)

เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์